Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a návštěvníků e-shopu. Text je v souladu s aktuální legislativou a měl by být srozumitelný i pro technické a právní laiky.

Podmínky vychází z těchto zákonů a nařízení:

  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Podrobné informace o pravidlech, povinnostech a právech najdete v případě zájmu v nich.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů, dle čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je Lenka Sýkorová, IČ 03804011, se sídlem Smetanova 57, 251 69 Velké Popovice, zapsaná v živnostenském rejstříku Obecním živnostenským úřadem Říčany pod č.j. 8793/2015-MURI-OOŽÚ/75. („my“ nebo „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce:

          - Adresa pro doručování: Smetanova 57, 251 69 Velké Popovice

          - email: bambulky@elpopo.cz

          - telefon: +420 774161100

1.3 Podle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ nebo „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (uplatní se vždy podle Vaší konkrétní situace):

  3.1.1 Plnění smlouvy (nejčastěji vyřizování objednávky) mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, úkony bezprostředně s plněním smlouvy související a plnění práv a povinností ze smluvního vztahu přímo vyplývající. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno v kombinaci s adresou a dalšími kontaktními údaji). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, protože bez nich není možné smlouvu uzavřít a tedy ani ze strany správce plnit.

  • 3.1.1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

3.1.2 Oprávněné zájmy správce, v souladu s GDPR, definované níže.

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4. účely zpracování osobních údajů

4.1 Účely zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (vždy podle Vaší konkrétní situace):

  4.1.1. Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající

  4.1.2 Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasílání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody

  4.1.3 Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami

  4.1.4 Zveřejnění komentáře na webové stránce, je-li přímo uživatelem vložen komentář k nějaké stránce.

4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Oprávněné zájmy správce osobních údajů

5.1 Oprávněné zájmy správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou definovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR a s odst. 47 preambule GDPR

5.2 Mezi tyto oprávněné zájmy správce patří:

  5.2.1 Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR,

  5.2.2 Dotazování zákazníků na jejich spokojenost s nákupem a poskytovanými službami

6. Další příjemci osobních údajů

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména zasilatelské společnosti, případně jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

6.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být také dodavatelé služeb, kteří provádějí činnosti související s provozem správce, například společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. databáze, ekonomický systém), účetní služby nebo marketingové služby. Správce prohlašuje, že v takových případech učinil a bude činit veškerá potřebná organizační a technická opatření pro náležitou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

6.3 Správce zpracovává údaje v ČR, případně v jiných zemích EU. Ze zákonných důvodů (například objednávka s doručením mimo EU a nutné předání údajů místnímu dopravci) může dojít i ke zpracování i mimo EU. V rámci spolupráce s globálními subjekty může rovněž dojít ke zpracování údajů i mimo EU, avšak v takovém případě je takový subjekt vždy účastníkem Privacy Shield, zajišťující odpovídající úroveň ochrany.

6.4 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás, pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete (jedno odmítnutí znamená, že s žádným dalším nákupem vám již nebude zaslán). Pro zasílání dotazníků a jejich vyhodnocování využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků, například pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem, nebo v uživatelském profilu.

6.5 Seznam zpracovatelů osobních údajů

THINline s.r.o.  (E-shop Bambulky.ELPopo.cz)
pays.cz s.r.o. - platební brána
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp.com)
Facebook (business pages facebook.com/BAMBULKY.ELPOPO.CZ)
Google Inc. (všechny webové prezentace - Google Analytics a Google AdWords)
Seznam.cz, a.s. (E-shop Bambulky.ELPopo.cz)
Heureka Shopping s.r.o. (E-shop Bambulky.ELPopo.cz)
Zásilkovna s.r.o. (E-shop Bambulky.ELPopo.cz)
Česká pošta, s.p. (E-shop Bambulky.ELPopo.cz) 

7. Doba uložení osobních údajů

7.1 Jsou-li údaje zpracovávány ze zákonných důvodů, pak budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, pak jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle pak 10 let od udělení souhlasu, nebo od poslední provedené objednávky (uplatní se možnost, která nastane později)

8. Práva subjektu údajů

8.1 Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.

8.2 V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud se zpracovávají pro účely přímého marketingu. Správce pak tyto osobní údaje již dále nezpracovává, pokud jej k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují na zájmy nebo právy subjektu údajů.

8.3 Dále máte, za podmínek stanovených v GDPR, právo:

  8.3.1 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  8.3.2 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  8.3.3 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  8.3.4 na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  8.3.5 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  8.3.6 na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

V případě takových požadavků kontaktujte správce na výše uvedených kontaktních údajích.

8.4 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2 S těmito podmínkami souhlasíte také v případě zaškrtnutí souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě materiálních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, v případě že byla správci poskytnuta.

 

Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2018

Prestashop Appliance - Powered by TurnKey Linux